پیج اینستاگرام طبایع

معطش

مُعطِّش؛ یعنی عطش آورنده و آن دوایی را نامند که طبیعت را مشتاق ترویح (راحت ساختن) سازد، اعم از آن که ترویح او با آب شود برای امثالِ معده و جگر یا به هوا برای امثالِ دل و ریه (مخزن الادویه) و مراد از عطش، عطش صادق است نه عطش کاذب.