پیج اینستاگرام طبایع

سحج

سَحَج، خراشیدن و پوست باز کردن و نوعی بیماری روده است که از خراش روده بهم رسد. اگرماده نزله، رطوبتی نرم باشد اسهال بلغمی و اگر گرم و تیز باشد روده ها را بخراشد و سحج و اسهال خونی ایجاد کند (ذخیره خوارزمشاهی).

در «الذخیره فی الطب» می خوانیم: سحج، تیزی صفرایی است که می ریزد به روده ها و مانند داغ کردن عمل می کند.