پیج اینستاگرام طبایع

ابهر

شاهرگ گردن؛ رگی است در پشت، رگ پشت که به دل پیوسته است، رگ جان، آئورت، ام الشرایین.