پیج اینستاگرام طبایع

داروی مایع (سائل)

داروی ﻣﺎﻳﻊ (ﺳﺎﺋﻞ) دارویی اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ آن را در ﭼﻴﺰی ﺳﺨﺖ ﻗﺮار دﻫﻴﻢ ﺷﻜﻞ و وﺿﻊ ﺧﻮد را از دﺳﺖ می‌دﻫﺪ و ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻیی آن از ﻫﺮ ﻃﺮف ﻛﻪ راه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦﮔﺮا می‌ﺷﻮﻧﺪ. داروﻫﺎی ﻣﺎﻳﻊ از ﻧﻮع داروﻫﺎی ﺳﺎﺋﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.