فرصتی بسیار مناسب برای صاحبان کسب‌وکار
ما را دنبال کنید

حبل

حَبَل به معنای ۱) بند، ریسمان، رشته، رسن، آنچه چیزی رابا آن ببندند ۲) درخت انگور  ۳) آبستنی، باروری، حمل  ۴) بچه ای که در شکم مادر است.