پیج اینستاگرام طبایع

حبل

حَبَل به معنای 1) بند، ریسمان، رشته، رسن، آنچه چیزی رابا آن ببندند 2) درخت انگور  3) آبستنی، باروری، حمل  4) بچه ای که در شکم مادر است.