پیج اینستاگرام طبایع

علوق

عُلوق در لغت به معنی دوست داشتن و خواهش نمودن، شروع کردن و در اصطلاح طب سنتی به معنی بسته شدن خون زن در رحم با نطفه مرد در ابتدای ایام حمل (باردار گردیدن) و همچنین به معنای چسبیدن زالو به دهان چهارپایان و ستور در هنگام آب خوردن است.