پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

قوه غاذیه

قوه غاذیه یکی از سه قوه نباتیه (قوه غازیه، قوه نامیه و قوه مولده) و مراد قوت تغذیه یا به عبارتی قوه رشد، پرورش و تولیدمثل مشترک در انسان، حیوان و گیاه است. پس قوه غاذیه قوه‌ای است که باعث بر هستی شخص در مدت حیات اوست و جسم را مشابه جسمی می‌کند که در آن قرار دارد و سپس بدان می‌چسباند تا بدل ما یتحلل باشد لذا این قوه، جسم را احاله کرده تا مشاکل جسمی که در آن است گردد. چهار قوه دیگر در نبات وجود دارد که بدین منظور به این قوه خدمت می‌کند؛ این چهار عبارت است از: قوای جاذبه، هاضمه، ماسکه و دافعه همچنین کیفیات چهارگانه یعنی حرارت، برودت، رطوبت ویبوست هر کدام به نحوی به این قوا خدمت می‌کنند.