پیج اینستاگرام طبایع

صردین

در اصطلاح طب، دو رگ بزرگ سبز زیر زبان را صردین گویند.