عضویت در صفحه اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

صردین

در اصطلاح طب، دو رگ بزرگ سبز زیر زبان را صردین گویند.