عضویت در صفحه اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

باحورا

باحورا در اصطلاح طب سنتی به معنای گرمای سخت تموز، شدت گرما در تابستان است.

باحورا لفظی است یونانی بمعنی روزگار آزموده و ایام آن هفت روز است و بعضی گویند هشت روز ابتدای آن از نوزدهم تموز باشد و در آن ایام آغاز شکستن گرما بود، و بعضی گویند معنی این لفظ شدت و زیادتی گرما باشد.