پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

باحورا

باحورا در اصطلاح طب سنتی به معنای گرمای سخت تموز، شدت گرما در تابستان است.

باحورا لفظی است یونانی بمعنی روزگار آزموده و ایام آن هفت روز است و بعضی گویند هشت روز ابتدای آن از نوزدهم تموز باشد و در آن ایام آغاز شکستن گرما بود، و بعضی گویند معنی این لفظ شدت و زیادتی گرما باشد.