پیج اینستاگرام طبایع

رزین

رزین در [اصطلاح طب سنتی] در خصوص ادویه کاربرد دارد آنچه در متانت و سنگینی و خوش جوهری تمام و کمال باشد.