پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

تصلب شرایین

تَصَلُب شرایین یعنی سخت رگی، سخت شدن شریان ها که نوعی بیماری است؛ ضخیم و سخت شدن دیواره سرخ رگ ها و از دست دادن کشسانی آن ها و تنگ شدن راه جریان خون که غالباً همراه با تجمع ذرات چربی (کلسترول) در جدار آن ها همراه بوده و ممکن است باعث فشارخون شود و بیشتر مربوط به پیری و سالخوردگی است.