عضویت در صفحه اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

دسومت (دسومه)

دُسومَت یا دُسومه یعنی چرب بودن، چرب شدن، چربی، چربناکی. به معنی چیزی که به هندی چکنائی گویند خواه از روغن کنجد و غیره باشد خواه از روغن گاو و خواه از پیه (غیاث) (آنندراج).