پیج اینستاگرام طبایع

دسومت (دسومه)

دُسومَت یا دُسومه یعنی چرب بودن، چرب شدن، چربی، چربناکی. به معنی چیزی که به هندی چکنائی گویند خواه از روغن کنجد و غیره باشد خواه از روغن گاو و خواه از پیه (غیاث) (آنندراج).