پیج اینستاگرام طبایع

ربط

رُبُط جمع رباط و در اصطلاح طب به معنی زردپی ها، رشته هایی که استخوان ها یا غضروف ها را به هم پیوند می‌دهند و سبب ارتباط انساج (استخوان ها و غضروف ها) مختلف و استحکام آن ها در جای خود می‌شوند.