پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

اورده

اورده جمع ورید و به معنای رگ های غیرجهنده، سیاهرگ ها.، رگ های گردن

«رگ ها که اندر همه تن روان است، دو نوع است؛ یکی نوع از دل (قلب) رسته است، آن را شریان گویند. و نوع دیگر از جگر(کبد) رسته است، آن را ورید گویند. جمعِ آن اورده گویند.» (جرجانی، 1385: 33)