پیج اینستاگرام طبایع

جفن

جفن به معنای پلک چشم، نیام چشم، پوشش چشم از زیر و روی و پوست گرداگرد چشم  و جمع آن اجفان است.