فرصتی بسیار مناسب برای صاحبان کسب‌وکار
ما را دنبال کنید

جفن

جفن به معنای پلک چشم، نیام چشم، پوشش چشم از زیر و روی و پوست گرداگرد چشم  و جمع آن اجفان است.