پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

محرق

مُحرِق؛ دوایی است که رطوبت اخلاط را تبخیر نموده و خاکستر آن را بر جای می گذارد. مانند فرفیون و هنگ.