پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

بلغم غیر طبیعی

بلغم به دو قسم طبیعی و غیر طبیعی تقسیم می شود. بلغم غیر طبیعى آن است که استحاله آن به خون بعید است و یا غیر قابل استحاله به خون می باشد،خواه تولد او در کبد بود خواه در غیر آن. یعنی بلغمی که در عروق و رگ ها جاری است و باید طبیعت مدبره بدن در وقت نیاز آن را تبدیل به دم کند گاهی این بلغم طوری است که طبیعت بدن نمی تواند به صورت معمول آن را تبدیل به خون کند یا محال است که تبدیل به دم شود و اگر بخواهد تبدیل در آن صورت بگیرد به سوداء یا صفرا تبدیل می شود.
بلغم غیر طبیعى را از لحاظ طعم به چهار دسته و از نظر  قوام نیز به چهار دسته تقسیم بندی می کنند.

اقسام بلغم از نظر طعم

  • بلغم شور (مالح)
  • بلغم ترش (حامض)
  • بلغم بی مزه
  • بلغم ترش و گس (عافص)

اقسام بلغم از نظر قوام

  • بلغم مائی
  • بلغم گچی ( جصی)
  • بلغم خام
  • بلغم مخاطی