فرصتی بسیار مناسب برای صاحبان کسب‌وکار
ما را دنبال کنید

قضیب

قَضیب که جمع آن قُضْبَان و قِضْبَان است به معنای ۱) شاخه درخت  ۲) آلت، آلت تناسلی مردان