پیج اینستاگرام طبایع

قضیب

قَضیب که جمع آن قُضْبَان و قِضْبَان است به معنای 1) شاخه درخت  2) آلت، آلت تناسلی مردان