پیج اینستاگرام طبایع

سبات

سبات یعنی خواب یا آغاز خواب رفتن؛ خواب سبک، بیماری خواب زدگی که تا آستانه از دست رفتن هشیاری می رسد، در تداول طب سنتی، عبارتست از سیلان خلط یا بالا رفتن بخار در حواس که کسالت و کندخاطری و فتور خواب را سبب شود.

سبات آماسی است در ابتدای مغز، از مایه آمیخته از صفرا و بلغَم است و نشان این بیماری آن است که بیمار به آن می ماند که گوئی در خواب است ولکن چشمش بازاست (هدایت المتعلمین فی طب ص 240).