فرصتی بسیار مناسب برای صاحبان کسب‌وکار
ما را دنبال کنید

قضبان

قُضبان جمع قضیب و به معنای ۱) شاخه‌های بریده درخت، شاخه‌های گیاه بی ساقه  ۲) یکی از گونه‌های علف پازهر است