پیج اینستاگرام طبایع

قضبان

قُضبان جمع قضیب و به معنای 1) شاخه‌های بریده درخت، شاخه‌های گیاه بی ساقه  2) یکی از گونه‌های علف پازهر است