پیج اینستاگرام طبایع

ضیق النفس

ضیق النفس یعنی تنگی نفس، تنگ شدن مجرای نفس به طوری که هوای بیرون به داخل نرسد و هوای داخل به بیرون نرود، خواه به سبب رطوبت باشد خواه از حرارت خشک قابض.

قرشی گوید: هر گاه انتقال هوا در حین استنشاق و خروجش در هنگام بازدم و منفذی تنگ باشد، به آن ضیق النفس گویند. (محمد بن یوسف هروی، 1387: 250) امروزه می دانیم تنگی نفس ممکن است به علل گوناگون مانند حساسیت، ضعف اعصاب یا عضلات و یا آسیب دیدن دنده ها و فشار بر حفرۀ جَنبی، ذات الریه، خیز ریوی در نارسایی قلبی و یا انسداد مجاری هوایی مانند آسم و برونشیت حادث شود (نورانی، 1363: 218).