پیج اینستاگرام طبایع

عرق عظیم

عرق عظیم، شریانی است بر صلب کشیده نازل به اسفل بدن