پیج اینستاگرام طبایع

داء الثعلب

بیماری ریزش موی سر، ابرو یا ریش و غیره اغلب به صورت سکه ای و دلیل آن ریختن مواد صفراوی یا سوداوی مخلوط به صفرا و یا رسیدن بخارهای آن به عضو مربوطه می باشد.