پیج اینستاگرام طبایع

ذرب

ذرب یعنی اسهال معده‌ای؛ علل آن: 1) سستی و نرمی معده به دلیل سوء مزاج رطوبتی آن یا جمع شدن رطوبات زیاد در معده و یا ریزش مواد ریزشی به معده و از معده به امعاء که به آن اسهال دماغی گویند. 2) عدم جذب قوه جاذبه کبد که نتواند غذا را از معده جذب نماید که در این صورت مدفوع به رنگ های مختلف سبز، زرد و یا سفید دیده می‌شود. 3) برطرف شدن خمل (پرز) معده که به دلیل ورم ها یا غذا یا مواد هضم نشده دفع گردد.