پیج اینستاگرام طبایع

موسخ (موسخ قروح)

موسِخ یا موسخ قروح؛ یعنی چرک آورنده در زخم‌ها آن چه باعث عدمِ خشک شدن جراحت شود و رطوبت آن را زیاد کند. مانند موم و روغن.

ﻣﻨﻈﻮر از ﭼﺮک آور دارویی اﺳﺖ ﻣﺮﻃﻮب ﻛﻪ ﺑﺎ رﻃﻮﺑﺖ زخم و جراحت می‌آﻣﻴﺰد و ﭼﺮک و رﻃﻮﺑﺖ زخم را فزونی می‌دﻫﺪ و ﻣﺎﻧﻊ ﺧﺸﻜﻴﺪن و ﺑﻪ ﻫﻢ آﻣﺪن زﺧﻢ می‌ﺷﻮد.