پیج اینستاگرام طبایع

کزاز

کزاز به فارسی ریحک یا کِزَک و به معنای تشنجی که از عضلات ترقوه آغاز و به طرف سینه یا پشت یا هر دو جهت کشیده شود. علل آن، گاه به دلیل سردی منجمدکننده رطوبت داخل مانند آشامیدن افیون و آب بسیار سرد و گاه از خارج مانند رسیدن سردی بسیار به بدن توسط برف و یخ و هوای سرد و یا فرو رفتن در آب بسیار سرد از یک یا هر دو جانب است.

کزار یعنی بیماریی که از سردی پیدا گردد یا لرزه و ترنجیدگی از سرما. (از اقرب الموارد)(منتهی الارب ). دردی است که از سختی سرما در بندگاه گردن و سینه بسبب تشنج و انجماد اعصاب پیدا می‌شود. (آنندراج ) (غیاث اللغات ). مرضی است عفونی که بسبب سم میکربی حاصل می‌شود و با انقباضات دردناک دایمی عضلات و حملات مشخص همراه است.