پیج اینستاگرام طبایع

وضح

وَضَح در اصطلاح طب در دو معنا کاربرد دارد 1) بهق، برص، لکه های سفید، پیسی اندام  2) سپیدی موی