عضویت در صفحه اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

وضح

وَضَح در اصطلاح طب در دو معنا کاربرد دارد ۱) بهق، برص، لکه های سفید، پیسی اندام  ۲) سپیدی موی