فرصتی بسیار مناسب برای صاحبان کسب‌وکار
ما را دنبال کنید

ترائب

ترائب به معنای استخوان های سینه، جناغ سینه  و جمع تریبه است.