پیج اینستاگرام طبایع

ترائب

ترائب به معنای استخوان های سینه، جناغ سینه  و جمع تریبه است.