پیج اینستاگرام طبایع

اغصان

جمع غصن، شاخه ها و اصطلاحی مخصوص به درخت و گیاه شاخه دار است.