پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

اغصان

جمع غصن، شاخه ها و اصطلاحی مخصوص به درخت و گیاه شاخه دار است.