پیج اینستاگرام طبایع

قشف و تقشر جلد

خشونت و درشتی پوست و جدا شدن پوست های باریک از پوست را قشف و تقشر جلد گویند.