پیج اینستاگرام طبایع

انکباب

مراد از آن نگاه داشتن عضو است به بخار ادویه‌‏ای که در آب جوشانیده باشند و یا گرم کرده باشند (این لفظ در متون طبی با مصطلح امروزی آن متفاوت است).

در تداول طب قدیم، بخار ادویه گرفتن

بخار آب گرم خالص یا مخلوط به ادویه را بوییدن.

عبارت از چیزی چند باشد که بجوشانند در آب و سر به بخار آن بدارند.