پیج اینستاگرام طبایع

قروح عفنه

قروح عفنه قروحی است که بر آن حرارت آتش مستولی گردد و در ماده آن عفونت به هم رسد. (از بحر الجواهر).