پیج اینستاگرام طبایع

اعصاب نخاعی عجز

اعصاب نخاعی ساکروم یا خاجی (بخشی از لگن)، اعصاب نخاعی لگن.

اعصاب نخاعی در ناحیه لگن دو شبکه عصبی را در جلوی استخوان ساکروم ایجاد می نماید که به آنها شبکه خاجی و شبکه دنبالچه ای می‌گویند.

سرین یا استخوان عجز: استخوانی است که فرد و متناظر و شبیه بیک هرم مربع القاعده که از جوش خوردن ۵ مهره خارجی تشکیل می شود و بین دو استخوان خاصره و زر مهره های کمری و بالای استخوان دنبالچه قرار دارد . این استخوان از بالا به پایین و از جلو به عقب کشیده شده و انتهای فوقانی آن با پنجمین مهره کمر زاویه ای برجسته به طرف جلو تشکیل می دهد که فرجه آن در زن ۱۱۸ و در مرد ۱۲۶ درجه است . این زاویه را زاویه خاجی کمری یا دماغه می نامند . استخوان خاجی در جلو مقعر و تقعرش در زن بیش از مرد است . استخوان مذکور با دو استخوان خاصره و استخوان دنبالچه (عصعص) مجموعا لگن خاصره را می سازند