پیج اینستاگرام طبایع

حب

حب در اصطلاح طب سنتی، دانه، تخم گیاهان، هرچیز کوچک که به اندازه دانه ماش یا نخود باشد، ماده داروئی جامد که برای آسان شدن بلع آن را به صورت گلوله ای کوچک در آورند. (غیاث 292؛ لغت نامه 7547؛ فرهنگ 1337). آنچه در ثمر بارز باشد و بی غلاف مثل گندم و جو.