پیج اینستاگرام طبایع

تململ (تملل)

عدم آرامش بدن در رختخواب را به سبب درد و غیر آن را تململ یا تملل گویند.

بیقراری و بی آرامی و به معنی حالتی که در میان خواب و بیداری باشد.

از پهلو به پهلو غلتیدن از بیماری یا شدت اندوه.