پیج اینستاگرام طبایع

فجاجت

فجاجت به معنای میوه خام است.