پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

مسکن

مُسکِّن؛ یعنی ساکن کننده، هر چه اخلاط و ارواح را از حرکت غیر طبیعی باز دارد.