پیج اینستاگرام طبایع

ضعف شهوت طعام

بی میلی، بی رغبتی و عدم میل به غذا یا به عبارتی کم اشتهایی و بی اشتهایی را در اصطلاح، ضعف شهوت طعام گویند.