پیج اینستاگرام طبایع

تزحر

بیماری که هنگام دفع مدفوع عارض می‌شود و حتی با فشار فرد به خود اندک چیزی دفع شده و گاهی نیز با مقداری خون همراه است و یکی از دلایل آن سرمایی است که در مقعد حادث شده است.

پیچش شکم و به بیماری زحیر (اسهال خونی) یا روان شدن شکم، مبتلا شدن.

در اصطلاح طبیبان، پیچشی است در روده راست (بزرگ ) که شخص را ناچار می‌کند که برای دفع براز (مدفوع) برخیزد اما چون به مبرز (دستشویی) رود، چیزی جز اندکی مخاط آمیخته به خونی رقیق او را بیرون نیاید.