پیج اینستاگرام طبایع

برص (ابرص)

لک و پیس، لکه های سفید عمیقی که در روی بدن ظاهر می‌شود و روز به روز بزرگتر می‌شود و سرایت به باطن نیز می کند، گاهی بعضی از اعضاء و گاهی تمام بدن را فرا می‌گیرد.

پیسی (شلیمر، 1874: 28؛ تاج بخش، 1385: 42) سپیدی ای که در ظاهر بدن پدیدار می گردد و در آن فرو می رود (یعنی به لایه های زیرین پوست هم می رسد) و بعضی از اعضا را درگیر می کند و چه بسا که اعضای دیگر را هم درگیر کند تا رنگ تمام بدن سفید شود و به این نوع، «منتشر» می گویند. (محمد بن یوسف هروی، 1387: 71).

برص سیاه (برص اسود(: بنام قوباء معروف است و آن سیاهی باشد که بر اثر غلبه مواد سوداوی غلیظ، در بدن پدیدار می گردد.