پیج اینستاگرام طبایع

ام الدّم

برآمدگی ناشی از جمع شدن خون سرخرگ در زیر پوست، تفرق اتصالی که در شریان به هم می‌رسد.

صاحب «بحر الجواهر» از سدیدی نقل می کند: اگر تفرق الاتصال در شریان باشد و جراحت ایجاد نکند و خون در فضایی که حوالی  شریان است، جاری شود و آن فضا را پُر کند، اما هرگاه فشار دهند، خون به شریان بازگردد، این را ام الدم یا بیت الدّم گویند و برخی، ام الدم را به هر انفجار سرخرگی اطلاق می‌کنند. (نگ. محمد بن یوسف هروی، 1387: 552)