ما را دنبال کنید

ام الدّم

برآمدگی ناشی از جمع شدن خون سرخرگ در زیر پوست، تفرق اتصالی که در شریان به هم می‌رسد.

صاحب «بحر الجواهر» از سدیدی نقل می کند: اگر تفرق الاتصال در شریان باشد و جراحت ایجاد نکند و خون در فضایی که حوالی  شریان است، جاری شود و آن فضا را پُر کند، اما هرگاه فشار دهند، خون به شریان بازگردد، این را ام الدم یا بیت الدّم گویند و برخی، ام الدم را به هر انفجار سرخرگی اطلاق می‌کنند. (نگ. محمد بن یوسف هروی، ۱۳۸۷: ۵۵۲)