پیج اینستاگرام طبایع

انغمار

در آب فرو رفتن یا فرو رفتن در کاری را اِنغِمار گویند.