پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

انغمار

در آب فرو رفتن یا فرو رفتن در کاری را اِنغِمار گویند.