پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

احتقان

حقنه، اماله (تنقیه)، خفگی؛ درد شکم از بند آمدن ادرار، حقنه کردن، اماله کردن ؛ احتقانِ دَم: غلبه خون (غلبه دم)

احتباس مواد در بدن (محمد بن یوسف هروی، ۱۳۸۷: ۲۳) «معنیِ احتقان، آن بود که چیزی آمَدَنی اندر تن بماند و نیاید.» (اخوینی بخاری، ۱۳۷۱: ۱۷۹)

«[اسباب سته ضروریه] یکی هواست، دوم چیزهای خوردنی و آشامیدنی، سوم خواب و بیداری، چهارم حرکت و سکون، پنجم استفراغ و احتقان، ششم اعراض نفسانی.» (عک، ص ۱۰۵: – احتقان / مح، ج۱، ص ۲۵۷، س۹)