پیج اینستاگرام طبایع

احتقان

حقنه، اماله (تنقیه)، خفگی؛ درد شکم از بند آمدن ادرار، حقنه کردن، اماله کردن ؛ احتقانِ دَم: غلبه خون (غلبه دم)

احتباس مواد در بدن (محمد بن یوسف هروی، 1387: 23) «معنیِ احتقان، آن بود که چیزی آمَدَنی اندر تن بماند و نیاید.» (اخوینی بخاری، 1371: 179)

«[اسباب سته ضروریه] یکی هواست، دوم چیزهای خوردنی و آشامیدنی، سوم خواب و بیداری، چهارم حرکت و سکون، پنجم استفراغ و احتقان، ششم اعراض نفسانی.» (عک، ص 105: – احتقان / مح، ج1، ص 257، س9)