فرصتی بسیار مناسب برای صاحبان کسب‌وکار
ما را دنبال کنید

تمرط

تَمَرُط یعنی افتادن و ریخته شدن مو.
 فرق بین تناثر و تمرط آن است که در تناثر مو بطور متفرقه و پراکنده و در تمرط به صورت کلی و یکجا ریزش می‌کند.