پیج اینستاگرام طبایع

تمرط

تَمَرُط یعنی افتادن و ریخته شدن مو.

 فرق بین تناثر و تمرط آن است که در تناثر مو بطور متفرقه و پراکنده و در تمرط به صورت کلی و یکجا ریزش می‌کند.