پیج اینستاگرام طبایع

مفتح

مُفَتِّح؛ یعنی باز کننده، دوایی است که منافذ تنگ بدن را بگشاید و ماده را از لابه لای منافذ حرکت داده و بیرون کند.

دارویی اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎده داﺧﻞ ﺗﺠﻮﻳﻒ ﻣﻨﻔﺬﻫﺎ را ﺑﻪ ﺑﻴﺮون دﻓﻊ میﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻛﺎری میﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺠﺮاﻫﺎ ﺑﺎز ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻨﺪ ﻧﻴﺎﻳﻨﺪ. داروی ﺑﺎزﻛﻨﻨﺪه ﻗﻮیﺗﺮ از داروی زداﻳﻨﺪه (ﺟﺎلی) اﺳﺖ یکی از داروﻫﺎی ﺑﺎزﻛﻨﻨﺪه ﻛﺮﻓﺲ (ُﻓﻄﺮاﺳﺎﻟﻴﻮن) اﺳﺖ. داروﻳﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر را اﻧﺠﺎم می‌دﻫﺪ یکی از ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ را دارد:  ﻳﺎ ﻟﻄﻴﻒ و محلل (تحلیل برنده) اﺳﺖ.  ﻳﺎ ﻟﻄﻴﻒ و ﺷﺴﺖ و ﺷﻮدﻫﻨﺪه اﺳﺖ ( َﻏﺴﺎل) ﻳﺎ ﻟﻄﻴﻒ وﺑﺮﻧﺪه اﺳﺖ (ﻣَﻘﻄﻊ). ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻨﺪﻣﺰه اﺳﺖ، ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻠﺦ اﺳﺖ و ﻫﺮآﻧﭽﻪ ﻟﻄﻴﻒ و ﺳﻴﺎل میﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺷﺮطی ﻛﻪ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﮔﺮمی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﻣﻌﺘﺪل ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﻤﻪ ﺑﺎزﻛﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮﭼﻪ ﻟﻄﻴﻒ و ﺗﺮش ﻣﺰه اﺳﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﺎزﻛﻨﻨﺪه یا همان مفتح اﺳﺖ.