پیج اینستاگرام طبایع

اورام مغابن

ورم زیر بغل و کنج ران را گویند که در اکثر موارد خطرناک است و لذا رد کردن آن ممنوع است به جهت آنکه جای ریختن فضول ردی قلبیه است و ورم کنج ران که جای ریختن فضول کبدیه است.